Główna » Statut

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie „RAZEM”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest działającą nie dla zysku, polską organizacją pozarządową.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§5

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wszechstronna działalność na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionu pomorskiego, w szczególności grup marginalizowanych, dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, ubogich i bezdomnych oraz osób znajdujących się w kryzysie.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań mających polepszyć warunki życia mieszkańców,
 2. działalność edukacyjną i wychowawczą, w tym organizacje szkoleń, konferencji i seminariów,
 3. organizację akcji charytatywnych,
 4. organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia,
 5. organizację letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności wycieczek, obozów,
 6. organizację imprez kulturalnych, wystaw i odczytów,
 7. organizację spotkań, imprez rekreacyjnych i rekreacyjno-turystycznych,
 8. działalność informacyjną i wydawniczą,
 9. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowyrmi, edukacyjnymi i opiekuńczo-wychowawczymi,
 10. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów administracji rządowej i samorządowej,
 11. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 12. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: uczestników, zwyczajnych i honorowych.

§8
 1. Członkiem uczestnikiem może być małoletnia osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków uczestników oraz członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych.
§9
 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nie można łączyć ze sobą członkostwa honorowego i zwyczajnego.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do brania udziału w Walnych Zebraniach członków z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.
§10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
§11

Ponadto członek uczestnik i członek zwyczajny mają prawo:

 1. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach.
§12

Do obowiązków członka uczestnika i zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek.
§13
 1. Członkostwo uczestnika i członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  • skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
  • wykluczenia przez Zarząd z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia §12 statutu,
  • śmierci członka.
 2. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się; odwołać do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§14

1.Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. 2.Kadencja władz trwa 2 lata. 3.W okresie od momentu wyboru nowych władz stowarzyszenia do wydania postanowienia sądu zatwierdzającego zmianę władz, władzę sprawują organy w dotychczasowym składzie.

§15

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków

§16
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd pisemnie powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§17

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na rok a sprawozdawczo-wyborcze co dwa lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka zarządu lub komisji rewizyjnej w trakcie kadencji w celu uzupełnienia ich składu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§18

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi,
 3. wybór oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu,
 5. podejmowanie uchwal dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia,
 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
§19
 1. 1.Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu są:
  • w pierwszym terminie Walnego Zebrania – wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  • w drugim terminie Walnego Zebrania, wszyscy obecni na Walnym Zebraniu członkowie zwyczajni.
 2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej ilości kandydatur. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

Zarząd

§20
 1. Zarząd jest najwyższą. władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
§21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz uchwal Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetów i preliminarzy,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. utrzymywanie kontaktów ze sponsorami,
 7. uchwalenie regulaminów, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 9. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 11. podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 13. organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 14. zatrudnianie niezbędnych pracowników,
 15. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 16. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu.

Komisja Rewizyjna

§22

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego. 3.Członek Komisji Rewizyjnej nie możne być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pracownikiem Stowarzyszenia.

§23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z Wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§24
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
  • zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach wiejskich (wczasy pod gruszą), pokojach gościnnych, domkach letniskowych oraz w innych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
  • wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji,
  • edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
  • zapewnienie opieki ludziom starym i grupom osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu,
  • organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów.
§25

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych, w szczególności zobowiązań majątkowych, Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§26

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów -przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§26

Statut został uchwalony na Zebraniu Założycieli w dniu 15 października 1998 roku.

  Copyright ©2021 STOWARZYSZENIE RAZEM, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress